Sendoos användarvillkor

Version 1.3, Uppdaterade 13 mars 2018

1§ INLEDNING

1.1 Vänligen läs och granska dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsten (”Tjänsten”) som tillhandahålls via webbplatsen www.sendoo.se och mobilapplikationen Sendoo. Tjänsten drivs och tillhandahålls av oss, det svenska aktiebolaget Transporter AB, org.nr. 559090-3828, [momsregistreringsnummer SE559090382801], Sehlstedtsgatan 9, 11528 Stockholm ("Sendoo", "vi", "oss", "vår", "vårt"). 

1.2 Du, fysisk som juridisk person, som använder, registrerar eller avser att registrera ett konto i Tjänsten, är en användare av densamma ("Användare", "du", "din"). Användare som i Tjänsten söker anbud kallas i det följande för ”Skickare” och Användare som lämnar anbud i Tjänsten kallas i det följande för ”Förare”. Med ”Besökare” avses både fysiska och juridiska personer som besöker Tjänsten utan att vara en Användare. 

1.3 Din åtkomst till och användning av Tjänsten är villkorad att du accepterar och efterlever Villkoren. Villkoren gäller för alla Besökare, Användare och andra som har åtkomst till eller använder Tjänsten och/eller någon annan tjänst som förmedlas genom Tjänsten. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att du är bunden av Villkoren. 

1.4 Om du inte accepterar Villkoren eller uppfyller någon bestämmelse i detta dokument har du inte rätt att använda Tjänsten.

2§ OM TJÄNSTEN

2.1 Vi tillhandahåller en annonsplattform för förmedling av uppdrag, varigenom Användare söka, lämna och acceptera anbud avseende att utföra ett uppdrag. Skickare kan använda Tjänsten för att skicka ut förfrågan om att ett uppdrag ska utföras. Detta uppdrag kan Förare därefter lägga anbud på. Skickare kan efter anbud från Förare välja att sluta avtal med Förare avseende att utföra uppdraget genom att acceptera anbudet. Det uppdrag som utförs med anledning av det avtal som sluts mellan Skickare och Förare utgör ett "Uppdrag".

2.2 Vi åtar oss inte att utföra Uppdrag. Vi ansvarar därför varken för kvaliteten på eller utförandet av Uppdrag. Avtal mellan Skickare och Förare binder inte oss, och sådant avtal regleras inte i Villkoren. Skyldigheter och rättigheter som avser Uppdrag ligger således utanför vårt ansvarsområde. Se mer om detta under punkt 12. 

2.3 Alla uppgifter om belopp, mått, beskrivningar, skick och/eller andra beteckningar som finns i Tjänsten är endast till för att identifiera tjänsterna och utgör uppskattningar om inte annat anges. Sendoo tar inte ansvar för några uppgifter om produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av andra Användare eller tredje part via Tjänsten.

3§ REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTO

3.1 Användare kan vara antingen en fysik eller juridisk person. Du får bara registrera ett användarkonto och ditt användarkonto får endast användas av dig. För att registrera ditt konto som Förare krävs det att du har rätt att arbeta i Sverige och har ett svenskt personnummer alternativt ett samordningsnummer. 

3.2 Vid registrering måste Användare förse oss med åtminstone följande information: i) ett lösenord, ii) sin e-mailadress, iii) sitt fullständiga namn, iv) sitt telefonnummer, samt v) sina eventuella kortuppgifter för betalning. Förare måste även i vissa fall förse oss med sina bankuppgifter. 

3.3 Uppgifter som du försett oss med i enlighet med ovan ska vara uppdaterad, korrekt och fullständig. Du är ansvarig för att hålla din information uppdaterad och fullständig. 

3.4 Du har rätt att när som helst sluta använda Tjänsten och att avsluta ditt användarkonto. Instruktioner för att avsluta användarkontot fås genom att kontakta oss på hej@sendoo.se.

3.5 Sendoo förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt och efter eget fritt val neka fysiska och juridiska personer tillgång till hela eller delar av Tjänsten.

4§ ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1 Du garanterar att du inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användande av Tjänsten. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din eller andra Användares oaktsamhet. 

4.2 Viss användning och åtkomst till Tjänsten sker med användning av användaridentitet och lösenord. Vid sådan användning och åtkomst till Tjänsten är du ensamt ansvarig för all användning som sker under ditt användarnamn och lösenord. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, skall du omedelbart informera Sendoo och ändra ditt lösenord. Du är ansvarig för all användning och alla transaktioner som sker med ditt användarnamn och lösenord intill dess Sendoo tagit emot och bekräftat mottagande av ovan angivet meddelande.


4.3 För det fall vi finner att något som du lagt upp strider mot gällande lagstiftning eller på annat sätt kan medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att radera detta och/eller stänga ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske. Användare accepterar att andra Användare betygssätter denne genom Tjänsten. 

4.4 Användare ansvarar ensamt för data, information, uppgifter, text, meddelanden och annat material som tillhandahålls från Användaren till Sendoo (gemensamt "Användarinnehåll") samt åtar sig att hålla Sendoo skadelös avseende krav från tredje part som grundas på Sendoos användning och/eller tillgängliggörande av Användarinnehåll. Genom att tillhandahålla, publicera och/eller visa Användarinnehåll för Sendoo ger Användaren Sendoo en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, distribuera och/eller publicera sådant innehåll i Tjänsten. Användaren ger dessutom Sendoo en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda Användarinnehåll i sin marknadsföring. Sendoo förbehåller sig rätten att efter egen bedömning neka att acceptera, publicera, visa, använda eller i övrigt tillgängliggöra Användarinnehåll. Sendoo har dessutom rätt att utan föregående meddelande avlägsna allt Användarinnehåll som enligt Sendoos bedömning bryter mot Villkoren, tillämpliga lagar, regler eller riktlinjer. Du är medveten om och accepterar härmed att eventuell förlitan på riktigheten i Användarinnehåll som tillhandahålls av andra Användare sker på egen risk och att Sendoo uttryckligen friskriver sig från allt ansvar för Användarinnehåll.

4.5 Sendoo förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande stänga av Användare som enligt Sendoos bedömning missbrukar användaridentitet, lösenord och/eller Tjänsten.

5§ ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

5.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten vid varje given tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren. 

5.2 Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten operativ och fungerande under sådana ändringar som beskrivits ovan. Du har alltid rätt att upphöra med användningen av Tjänsten om du inte accepterar ändringarna.

6§ TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

6.1 Vår målsättning är att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året. Vi förbehåller oss dock rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten. Se även ansvarsbegränsningarna nedan i punkt 11.

7§ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

7.1 Sendoo respekterar din personliga integritet. Vänligen se Sendoos information om behandling av personuppgifter och information om cookies som förklarar dina rättigheter samt grunden för vår behandling av personuppgifter (inklusive "cookies") som tillhandahålls eller samlas in via Tjänsten.

8§ BETALNINGAR

8.1 Vi använder oss av en tredje parts elektronisk betalningslösning, i Stripe Connect. För att kunna använda Tjänsten måste Användaren godkänna Stripe Connect;s användarvillkor, vilket man gör i samband med registreringen. Stripe Connect kommer då att få tillgång till vissa av dina personuppgifter för att kunna förmedla betalning mellan Skickare, Förare och oss. Stripe Connect accepterar betalning med de vanligare betalkorten så som VISA, MasterCard och American Express. Se mer under Stripe Connects användarvillkor här: https://stripe.com/us/connect/legal. 

8.2 Krypterade kortuppgifter kan komma att sparas för att kunna integreras med betallösningen Stripe Connect, för att underlätta användningen för dig som Användare och för att ha möjligheten att dela ut rabattkoder och användarkrediter till dig. 

8.3 Som Skickare ska betalning ske när du väljer att acceptera ett anbud från en Förare. För förmedlandet av Uppdraget kommer vi att ta ut 15% av den ersättning som Skickare ska betala Föraren för det utförda uppdraget. Utbetalning sker sedan när Skickare godkänner utfört Uppdrag, varpå utbetalning till Förarens angivna bankkonto sker inom 2-7 bankdagar. Förmedlingen av ersättningen till Föraren innebär inte att Förare på något sätt står i anställnings- eller uppdragsförhållande till oss. 

8.4 Du accepterar att vi inte ansvarar för någon som helst förlust i anledning av obehörig användning av betalkort, eller annan betalningsmetod, av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten. 


9§ FÖLJDER VID MISSKÖTSAMHET

9.1 För det fall Förare inte infinner sig eller är så försenad att det Förmedlade Uppdraget inte kan utföras, återbetalas hela ersättningen till Skickare. Då varje fall är unikt förbehåller vi oss rätten att bedöma när det kan anses att man är så försenad att återbetalning ska utgå. Är man som Skickare inte nöjd med det Förmedlade Uppdraget kan man i vissa fall erhålla återbetalning. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att ta ut vår ersättning enligt punkt 9 för det Förmedlade Uppdraget. Återbetalningen sker inom 30 dagar efter uppdragets utförandedatum. För de fall uppdrag inte godkänns av Skickare med anledning av kvalitetsskäl kan ersättningen ändå komma att utbetalas till Förare, läs mer under punkt 11. 

9.2 Om en Förare inte infinner sig för utförande av Uppdrag, eller inte infinner sig enligt avtalad tid, kan vi komma att stänga av Förarens användarkonto enligt punkt 4.3. 

10§ IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Användaren beviljas en personlig, icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke underlicenserbar och begränsad rätt att använda angivna delar av Tjänsten i det överenskomna territoriet. Om inte annat skriftligen har överenskommits får Tjänsten endast användas i Sverige.

10.2 Sendoo äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara, källkod och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt. 

10.3 Användaren får heller inte modifiera, ändra, "reverse engineer" eller dekompilera Tjänsten (eller delar därav), däri inbegripet, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat därtill hörande material.

10.4 Sendoos varumärken, firmanamn och andra kännetecken som återfinns i Tjänsten (”Varumärkena”) skyddas av nationell och internationell varumärkeslagstiftning. All användning av Varumärkena utan Sendoos föregående skriftliga samtycke är strikt förbjuden. Varumärkena får inte användas tillsammans med några produkter eller tjänster som inte har godkänts av Sendoo eller på något sätt som kan orsaka förvirring hos kunder eller som riskerar att misskreditera eller skada Sendoo.

10.6 Användaren åtar sig att omgående informera Sendoo avseende krav från tredje part som grundas på att Användarens användning av Tjänsten (eller delar därav) utgör intrång i sådan tredje parts rättigheter.

10.7 Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås. 

11§ ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

11.1 Målsättningen är att Tjänsten ska vara tillgängligt hela tiden och att fel och brister ska rättas utan onödigt uppehåll. Sendoo lämnar dock inga garantier, villkor eller utfästelser (uttryckliga eller underförstådda), däri inbegripet, men inte begränsat till, garantier avseende att Tjänsten inte utgör intrång i någon annans rättigheter, säljbarhet, integration eller lämplighet för speciella ändamål. Sendoo garanterar heller inte att Tjänsten tillhandahålls utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel, och inte heller att eventuella fel och brister kommer att korrigeras. Tjänsten tillhandahålls i tillgängligt och befintligt skick med reservation för eventuella fel och brister.

11.2 Vår målsättning är att Tjänsten ska motsvara dina förväntningar samt att vi ska kunna hitta bra lösningar för dig vid fel och brister. Vi tillhandahåller dock endast en annonsplattform för förmedling av tjänster. Skulle du, direkt eller indirekt, orsakas skada eller förlust i samband med ett Uppdrag, accepterar du att vi inte är ansvariga eller ersättningsskyldiga. Skickare ska därför vid skada eller förlust avseende Uppdrag vända sig direkt till den Förare som åtagit sig att utföra Uppdrag. Till undvikande av missförstånd ansvarar Användare själva för att teckna lämpliga försäkringar tjänster som förmedlas via Tjänsten.

11.3 Då Skickare och Förare ingår avtal om utförande av Uppdrag, åligger det Förare att utföra uppdraget på det sätt som överenskommits. Det åligger Skickare att infinna sig på den plats och vid den tidpunkt som avtalats för att ge föremålet till Föraren, alternativt ta emot föremålet från Föraren. Vi är inte part i avtalet mellan Skickare och Förare och har således ingen ersättningsskyldighet gentemot Användare för avtal de träffat med varandra genom användning av Tjänsten. Vi har inte heller någon skyldighet att utföra uppdrag åt Skickare, och tar inget ansvar om Föraren är försenad med utförandet av Uppdrag eller dess beskaffenhet. 

11.4 I förhållande till konsumenter ansvarar Sendoo för de direkta skador som uppkommer på grund av Sendoos avtalsbrott. Med förbehåll för Sendoos förpliktelser enligt tvingande konsumenträttslig lagstiftning ska Sendoos sammanlagda och totala ansvar inte i något fall överstiga det belopp Användaren har betalat för Tjänsten under den senaste sexmånadersperioden.

11.5 Som endast en förmedlare av tjänster, åtar och/eller engagerar vi oss inte att lösa eventuella tvister mellan Användare. Eventuella tvister måste därför lösas direkt mellan Användare, utan vår inblandning.

11.6 Ansvarsbegränsningarna i denna punkt 11 omfattar inte skador Sendoo orsakar på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt.

12§ FORCE MAJEURE

12.1 Med undantag för de fall vi har agerat grovt vårdslöst, är vi alltid befriade från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll, såsom, men inte begränsat till, vattenskada, avbrott eller störningar i kommunikationstjänster, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Föreligger hinder för oss att tillgängliggöra Tjänsten eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet i detta stycke, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. 

13§ LAGSTIFTNING OCH SKATTEKONSEKVENSER

13.1 Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och garanterar att all användningen av Tjänsten kommer att vara förenlig med vid var tid tillämplig lagstiftning. Användaren använder Tjänsten på eget initiativ och ansvar. Användaren skall hålla Sendoo skadelös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Sendoo med anledning av Användarens användning av Tjänsten i strid med denna bestämmelse eller tillämplig lagstiftning, däri inbegripet, men inte begränsat till, anspråk avseende brott mot tillämplig personuppgiftslagstiftning.

13.2 Köp och försäljning av Uppdrag kan medföra skattskyldigheter av olika slag. Du ansvarar ensam för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av användningen av Tjänsten. Vi hänvisar till Skatteverket för information om frågor som rör beskattning av uppdrag som förmedlas i Tjänsten. 

14§ REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

14.1 Vi strävar alltid efter att ha nöjda Användare och rekommenderar därför att du vänder dig direkt till oss med eventuella synpunkter och/eller klagomål. 
14.2 Du ska reklamera fel eller brister i Tjänsten som påverkar dig på ett menligt sätt. Reklamation sker till hej@sendoo.se utan oskäligt dröjsmål från den tid då du upptäckt fel eller brist i Tjänsten. 

15§ TREDJEPARTSFUNKTIONER

15.1 Vissa produkter eller tjänster som tillhandahålls via Tjänsten tillhandahålls av tredje part och inte av Sendoo. Sendoo tar inte något ansvar för produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. För sådana produkter och tjänster gäller istället sådan tredje parts villkor och bestämmelser. Kontrollera att du accepterar villkoren i sådana avtal och be om juridisk rådgivning vid behov, innan du beställer varor och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part.

 

15.2 Tjänsten kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Sendoo har ingen särskild kännedom om den information som tillhandahålls på sådana andra webbplatser och stöder inte de bolag eller produkter som länkarna refererar till. Sendoo tar inget ansvar för innehållet i eller policys på sådana andra webbplatser. Om du väljer att gå in på någon annan webbplats som är länkad till Tjänsten gör du det på egen risk. Sendoo förbehåller sig rätten att när som helst stänga av länkar eller länkande program.

 

15.3 Vi kan komma att behöva använda den kartbilds- och satellitfototjänst tillhandahållen av Google, Inc. (“Google”) som konventionellt kallas ”Google Kartor” eller ”Google Maps”. När du aktiverar funktionen “Lokalisera mig” i Tjänsten, får Google samla in och bearbeta information om din aktuella geografiska position. Beroende på din maskinvarukapacitet får Google därtill samla in information om närliggande Wifi-routers och dess signaler, samt mobiltorns cellidentiteter och dess mobilsignaler som finns närmast dig. Google använder denna information för att returnera en beräknad belägenhet till användarens mobila webbläsare, och webbläsaren kommer då att meddela den beräknade positionen till Tjänsten. För varje enskild begäran som skickats till Google, kan Google också komma att samla in uppgifter om exempelvis din IP-adress, din agent och unika kundidentifiering. Detta görs, enligt Google, för att skilja förfrågningar från varandra, inte för att identifiera dig personligen. 

15.4 Du har möjlighet att registrera och logga in i Tjänsten genom att identifiera dig via ditt Facebook-konto. Om du godkänner att ansluta sig via Facebook, kan det visas på ditt Facebook-konto att du nyttjar Tjänsten. I övrigt hänvisas härvid till Facebooks användarvillkor. 

16§ ÄNDRING AV VILLKOREN

16.1 Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats i Tjänsten eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. 

16.2 Notera att vi inte förbinder oss att arkivera och tillhandahålla tidigare versioner av Villkoren. Vi rekommenderar därför att du skriver ut och sparar en kopia av varje version av Villkoren.

17§ BESTÄMMELSES OGILTIGHET

17.1 Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet. 

18§ TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

18.1 Vår ambition är att tvister med anledning av Villkoren ska lösas utom rätta. Om vi inte kan komma överens ska tvister med anledning av Villkoren eller i samband med användningen av Tjänsten avgöras i svensk domstol. Om du är näringsidkare ska Stockholms tingsrätt vara första instans.

18.2 Som konsument har du rätt att få tvist med anledning av Användarvillkoren prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Pfizer åtar sig att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är: 

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

www.arn.se

18.3 EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenters förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/